Sociale kaart

Sociale kaart Almere

Hieronder vind je per categorie linkjes naar de webistes van verschillende organisaties in Almere. Mis je iets in dit overzicht of gaat er iets fout, dan horen we dat graag. Stuur een mail naar hello@one4almere.nl.

Almere Kracht is een website voor professionals in het Almeerse sociaal domein. Op deze website vind je praktische informatie over het inzetten, vergoeden en verantwoorden van hulp en ondersteuning. Daarnaast gaan ze in op hoe ze werken aan de ambities voor het sociaal domein.

Algemene gezondheidszorg

Flevoziekenhuis in Almere verzorgt een breed aanbod van specialistische ziekenhuiszorg, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Het Flevoziekenhuis werkt samen met het Amsterdam UMC en eerstelijns partners. De POP-poli biedt spreekuren en begeleiding voor vrouwen met psychische of psychiatrische problemen die zwanger willen worden of zwanger zijn. De Extra Zorg Poli (EZP) is er voor vrouwen waarvan de zwangerschap niet alleen maar een roze wolk is.

GGD Flevoland  is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en voert veel verschillende taken uit op het gebied van de publieke gezondheid. Soms zijn dat wettelijke taken en dan weer zijn het markttaken. De werkzaamheden richten zich op vier specifieke gezondheidsdoelen: Gezond Opgroeien, Gezond Ouder Worden, Gezonde Leefomgeving en Meedoen Naar Vermogen.

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met een grote Almeerse afdeling. Samen met ruim 700 vrijwilligers ondersteunen ze stadsgenoten van 0 tot 100 jaar. Mensen die tijdelijk wat hulp kunnen gebruiken. Ze doen dat met meer dan 20 programma’s in de thema’s: opvoeden, opgroeien, verlies, eenzaamheid, geldzaken, taal, detentie, levensboek, scheiding en nieuw in Almere.

JGZ Almere biedt jeugdgezondheidszorg aan alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 en aan hun ouders/verzorgers in Almere. Samen met sociale wijkteams, onderwijs en huisartsen zorgen zij ervoor dat kinderen, jongeren en gezinnen snel en adequaat de juiste ondersteuning kunnen krijgen die nodig is.

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Vaak gaat dit gepaard met een acute, tijdelijke of blijvende vraag naar woonruimte. Kwintes biedt hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Omdat niemand hetzelfde is, bieden ze altijd hulp op maat.

Wijkteams Almere – De wijkwerkers van het wijkteam vertegenwoordigen diverse zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk, zoals een maatschappelijk werker, een cliëntondersteuner van MEE, een WMO-consulent, een opbouwwerker en een vrijwilligersconsulent. Zij zoeken naar praktische oplossingen en wijzen, als dat nodig is, de weg naar professionele hulp.

Zorggroep Almere biedt eerstelijnszorg in gezondheidscentra, op de huisartsenpost en in thuissituaties. Wanneer het thuis niet meer lukt, kunnen mensen terecht in één van de woonzorgcentra. Ze bieden zorg en behandeling in alle fasen van het leven: verloskunde, jeugdgezondheidszorg, huisarts, apotheek, wijkverpleging, fysiotherapie, geriatrische revalidatie en intramurale ouderenzorg.

Ambulante hulp en begeleid wonen

Interakt Contour biedt mensen met hersenletsel gespecialiseerde zorg en ondersteuning met inzet van de nieuwste technologie.

MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Want meedoen is een mensenrecht.

Omega Groep biedt hulp aan mensen met een verstandelijke of psychische beperking die zelf de regie willen houden en zo lang mogelijk zelfstandig willen leven. Samen bekijken ze welke begeleiding nodig is om een fijn leven te kunnen leiden.

’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland.

Triade Vitree biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis, en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Armoede en voedselhulp

Armoedefonds geeft steun aan lokale hulporganisaties in Nederland door middel van geld, producten en kennis. Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale hulporganisaties en initiatieven. Zo zijn er hulporganisaties die het voor kinderen mogelijk maken te gaan sporten of hulp bieden om een warme maaltijd op tafel te zetten.

Moms4moms biedt onder andere coachingsgroepen voor moeders met een uitkering.

Stichting Babyspullen wil de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. Ze zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Deze pakketten worden gratis verstrekt via diverse instanties aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben.

Voedselbank Almere steunt mensen in financiële nood met basisboodschappen.

Asielzoekers en statushouders

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) biedt opvang aan asielziekers. Veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.

Global talk tolkentelefoon nemen taal- en cultuurbarrières weg. Dat doen ze door de inzet van goed opgeleide en zeer ervaren tolken en cultuurspecialisten.

GZA Healthcare zorgt voor goede zorg voor alle asielzoekers. Hierbij besteden ze extra aandacht aan taal- en cultuurverschillen, de asielprocedure, de leefsituatie en de zorgbehoefte van asielzoekers. 

Vluchtelingenwerk Almere ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

Zanzu ‘Mijn lichaam in woord en beeld’ informeert in 14 talen over seksualiteit en seksuele gezondheid. Je kunt er 250 begrippen opzoeken in het vertaalwoordenboek en teksten. 

Aanbod voor zwangeren en jonge moeders

Zwanger of net bevallen?

Als jonge moeder komt er een hoop op je af. Voor hulp, advies of een luisterend oor, vind je in onderstaande flyer het aanbod. Want samen sta je sterker.

Financiën en schulden

Belastingsdienst Toeslagen is onderdeel van het ministerie van Financiën. Miljoenen mensen in Nederland krijgen 1 of meer toeslagen die helpen om de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen te betalen. Zo heeft iedereen in Nederland toegang tot de meest belangrijke voorzieningen.

Gemeente Almere Hulp bij rondkomen Voor vragen, advies, hulp en activiteiten op het gebied bij zorgen over geld vind je hier een overzicht van de regelingen die kunnen helpen.

NIBUD is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. 

PLANgroep is een financiële zorgverlener die individuele hulp biedt aan mensen die (mogelijk of tijdelijk) niet in staat zijn financiën te beheren en/of zorg te organiseren. Ze richten zich op schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering. 

UWV werkt voor iedereen op de arbeidsmarkt. Ze zetten zich in om werkloosheid en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. 

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een gemeentelijk loket en zorgt voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers die wonen in Flevoland. Het ZLF adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap.

Zorgverzekeringslijn geeft onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Leggen uit hoe de Zorgverzekeringswet in elkaar zit en welke rechten en plichten (on)verzekerden hebben. Dat doen ze gratis voor consumenten en hulpverleners.

GGZ en verslaving

Amethist Verslavingszorg is in Flevoland specialist in verslavingszorg en is er voor iedereen met een verslavingsprobleem. Bij ons kun je snel en effectief werken aan jouw herstel.

Amsterdam UMC KADEX poli biedt een speciaal spreekuur voor vrouwen die zwanger zijn en een verslaving hebben.

Flevoziekenhuis POP poli en Extra Zorg Poli biedt spreekuren en begeleiding aan voor vrouwen met psychische of psychiatrische problemen die zwanger willen worden of zwanger zijn. De Extra Zorg Poli (EZP) is er voor vrouwen waarvan de zwangerschap niet alleen maar een roze wolk is. 

GGZ Centraal Meregaard (ambulante en klinische behandeling) in Almere kunnen volwassenen en ouderen terecht voor verschillende behandelingen. Naast ambulante behandeling, vanuit huis, hebben ze ook een kliniek. Vooral voor mensen met acute psychiatrische problemen.

i-psy behandelt en begeleidt ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden en uiteenlopende psychische problemen. 

MoleMann voor behandeling bij complexe psychische problemen, zowel basis GGZ als specialistische GGZ. 

Pi-groep is een maatschappelijke organisatie voor de geestelijke gezondheid en integratie voor kinderen, jeugd en (jong) volwassenen.

Tactus verslavingszorg is expert op het gebied van elke verslaving. Zowel middelenverslavingen zoals alcohol, drugs en medicijnen, als gedragsverslavingen zoals gokken, gamen, seks en eten. 

Trubendorffer voor hulp bij verslaving en dubbel diagnosge. 

Huisvesting en (crisis)opvang

de Alliantie bouwen en beheren (sociale) huurwoningen voor mensen met een bescheiden of middeninkomen. 

Blijf Groep Flevoland – Gooi en Vechtstreek – Oranje Huis voor crisisopvang, begeleid wonen en ambulante ondersteuning.

DMGO Vastgoed voor kamerverhuur. 

GoedeStede verhuurt en beheert meer dan 8.500 sociale en middeldure huurwoningen in Almere.

Humanitas De Boelijn voor woonhuizen voor jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar met een verstandelijke beperking en multiproblematiek. Hier vinden ze stabiliteit. Ze proberen grip te krijgen op hun financiën, en leren hoe ze een huishouden bijhouden.

Kamernet voor kamerverhuur. 

Kwintes Jongerenopvang begeleidt jongeren met psychische of sociale problemen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze wonen in een groep en worden voorbereid op zelfstandig wonen of terugkeer naar huis. Omdat niemand hetzelfde is, krijgen de jongeren intensieve (24-uurs) begeleiding op maat.

Leger des Heils Buurtwerk biedt buurthuiskamers waar iedereen welkom is voor een kop koffie en een praatje. 

Leger des Heils Zij aan zij is opvang voor vrouwen, alleenstaande moeders en vrouwen met kinderen. Deze (jonge) vrouwen zijn (met hun kinderen) op straat terechtgekomen of ongewenst zwanger. Zij hebben vaak psychische problemen en een verslaving. 

Meerwonen is een fonds dat sociale en duurzame ontwikkelprojecten mogelijk maakt.

Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Room4U richt zich op jongeren tussen de 18 en 25 jaar die nog enige ondersteuning nodig hebben bij zelfstandig wonen, leren en werken.

Woningnet Almere voor aanbod sociale huurwoningen.

Licht verstandelijke beperking en laaggeletterdheid

MEE – Sterke Start wordt stadsbreed in Almere in gezet met als doel het vroegtijdig signaleren en ondersteunen van ontwikkelings– en opvoedproblemen bij kinderen van 0-6 jaar om daarmee de vaardigheden en ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

Zanzu ‘Mijn lichaam in woord en beeld’ informeert in 14 talen over seksualiteit en seksuele gezondheid. Je kunt er 250 begrippen opzoeken in het vertaalwoordenboek en teksten.

Ontmoeting zwangeren en jonge moeders

Club Ouderssamen brengt ouders in Almere met elkaar in contact om leuke dingen te doen, ervaringen te delen over opvoeden, iets voor elkaar te betekenen en nog veel meer.

De Schoor – Mini Samenspel voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 3 jaar. Tijdens wekelijkse spelochtenden bieden ze materialen en activiteiten aan, die goed aansluiten bij de leeftijd van het kind.

JGZ Almere – Fit en zwanger

JGZ Almere – Mamacafé is er voor alle moeders en aanstaande moeders uit Almere.

JGZ Almere – Zwangerschapscursussen diverse leuke en leerzame cursussen voor (aanstaande) ouders.

JGZ Almere – Zwangerschapseducatie  ter voorbereiding op de bevalling.

JGZ Almere – Zwangerschapsyoga  voor meer vertrouwen en rust door meer kennis.

Jonge Kind Centrum – Babyclub heeft lessen, speciaal ontwikkeld voor baby’s van 7 tot circa 14 maanden oud. In deze lessen bieden ze spelletjes en activiteiten aan die speciaal gericht zijn op de ontwikkelingsfase waar het kind nu in zit.

Kidsproof Flevoland ouder-kind-inloop  in het Poorthuis Almere. Onder het genot van een theetje of een bakkie koffie kunnen ouders met elkaar kletsen en kunnen de kinderen met elkaar spelen.

Moms4Moms is er voor moeders die elkaar ondersteunen en samen de uitdaging aangaan om te groeien op persoonlijk vlak. (H)Erkenning is hierbij erg belangrijk. Een (vrijwillige) coach begeleidt de groep en de trajectbegeleider gaat individuele gesprekken aan.

Zorggroep Almere – Centering Pregnancy voor maandelijkse groepsconculten vanaf ongeveer 12 á 14 weken in de zwangerschap.

Psychosociale problemen

JGZ Almere – Samen starten is bedoeld voor gezinnen met een grotere kans op moeilijkheden in de opvoeding. Bijvoorbeeld door problemen op financieel, medisch of sociaal-emotioneel gebied. Vroegtijdig signaleren en snel ingrijpen kan problemen voorkomen. Ouders kunnen hulp krijgen in de opvoeding en probleemgedrag van het kind wordt zo voorkomen.

JGZ Almere – VoorZorg geeft ondersteuning tijdens de zwangerschap aan moeders tot 25 jaar en helpt op weg bij de opvoeding van het kindje.

Seksuele gezondheid

Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp.

Sense voor vragen over seks. 

Stichting Seksueel Geweld zorgt voor hulpadressen en tips voor iedereen die met seksueel geweld te maken heeft, of heeft gehad.

Tienerzwangerschap

Abortuskliniek Almere voor hulp bij ongewenste zwangerschap.

Fiom streeft naar keuzevrijheid bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.

JGZ Almere – Jongeren maatschappelijk werk voor jongeren tussen de 12 en de 23 jaar . 

Siriz voor onbedoelde zwangerschappen. Zij bieden preventie, ondersteuning en zorg.

Tienermoeders.nl Flevoland – divers bij elkaar gebracht aanbod op één pagina.

Veiligheid gezin en jeugd

Blijf groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Zij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen. Hun uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat.

Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer.

SAVE Jeugdbescherming en jeugdreclassering voert maatregelen uit in de provincies Utrecht en Flevoland. SAVE Jeugdbescherming heeft ook een belangrijke rol in het voorkomen van jeugdbeschermingsmaatregelen.

Veilig Thuis Flevoland  advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Flevoland.

Veiligheidshuis Flevoland is een operationeel samenwerkingsverband dat gericht is op het terugdringen van overlast en criminaliteit. In het Zorg- en Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting, zorg en hulpverlening.

Vitree – Hulp bij crisis in het gezin Heb je als ouder geen grip meer op de situatie? Is er sprake van agressie en acute onveiligheid voor een kind? Of dreigt een kind uit huis geplaatst te worden? Triade Vitree biedt hulp binnen 24 uur.

Welzijn en wijkteams

De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. Ze maken deel uit van de wijkteams én zetten zich in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het motto: Meedoen in Almere!

Klik hier voor een overzicht (Excel) met wijkwerkers.

Zelfhulpgroepen (verslaving)

Anonieme Alcoholisten Nederland is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

AGOG is een organisatie die hulp biedt aan mensen die problematisch gokken en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is. Dit gebeurt in de vorm van structurele groepsbijeenkomsten van anonieme gokkers en de naasten van de gokkers.

Cocaine Anonymous is een groep van, door en voor verslaafden die bij elkaar komen om te herstellen van hun verslaving.

Ikstopnu.nl is dé landelijke website over stoppen met roken. Je vindt hier tips die helpen om te stoppen met roken of gestopt te blijven. Deze website is gemaakt door het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van VWS.

Narcotics Anonymous Nederland is een niet-commerciële gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Zij zijn herstellende verslaafden die elkaar helpen clean te blijven door geregeld samen te komen. Dit is een programma met als uitgangspunt volledige onthouding van alle drugs. Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de enige voorwaarde om lid te zijn.

Roken Info geeft betrouwbare informatie en adviezen over tabak gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.

Tactus Verslavingszorg focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Dat betekent niet dat iemand het volledig zelf moet uitzoeken. Zij zijn er om te helpen bij de volgende verslavingen: alcohol; drugs; eten; gamen; gokken; internet; nicotine; medicijnen; seks.

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid.